Jigit: Akara Mega Soft Baits

Etusivu > Jigit: Akara Mega Soft Baits

Jigit: Akara Mega Soft Baits

Vuoden 2011 Drop-shotjigi , Erälehti 14/2011

Akara 4" Kalajigi (105mm) S4-04 10 kpl
100125
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 4" Kalajigi (105mm) S4-04Y 10 kpl
100126
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 4" Kalajigi (105mm) S4-011 10 kpl
100127
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 4" Kalajigi (105mm) S4-011B 10 kpl
100128
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 4" Kalajigi (105mm) S4-011C 10 kpl
100129
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 4" Kalajigi (105mm) S4-14R 10 kpl
100130
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 4" Kalajigi (105mm) S4-26 10 kpl
100133
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 4" Kalajigi (105mm) S4-50RT 10 kpl
100134
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 4" Kalajigi (105mm) S4-75 10 kpl
100135
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 4" Kalajigi (105mm) S4-77 10 kpl
100322
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 4" Kalajigi (105mm) S4-105 10 kpl
100323
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 4" Kalajigi (105mm) S4-107 10 kpl
100136
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 4" Kalajigi (115mm) R4-04 10 kpl
100139
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 4" Kalajigi (115mm) R4-04Y 10 kpl
100140
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 4" Kalajigi (115mm) R4-14T 10 kpl
100141
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 4" Kalajigi (115mm) R4-26 10 kpl
100143
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 4" Kalajigi (115mm) R4-40 10 kpl
100144
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 4" Kalajigi (115mm) R4-68 10 kpl
100146
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 4" Kalajigi (115mm) R4-75 10 kpl
100147
Lisätiedot 
6,95 €
Akara 3" Kalajigi (85mm) S3-01B 10 kpl
100150
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (85mm) S3-01R 10 kpl
100151
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (85mm) S3-02RH 10 kpl
100154
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (85mm) S3-04 10 kpl
100155
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (85mm) S3-04Y 10 kpl
100156
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (85mm) S3-011C 10 kpl
100159
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (85mm) S3-14R 10 kpl
100161
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (85mm) S3-26 10 kpl
100164
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (85mm) S3-32RT 10 kpl
100165
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (85mm) S3-50RT 10 kpl
100168
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (85mm) S3-75 10 kpl
100324
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (85mm) S3-77 10 kpl
100171
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (85mm) S3-107 10 kpl
100326
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (87mm) R3-01B 10 kpl
100172
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (87mm) R3-02 10 kpl
100174
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (87mm) R3-02RH 10 kpl
100176
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (87mm) R3-11 10 kpl
100178
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (87mm) R3-11B 10 kpl
100179
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (87mm) R3-11C 10 kpl
102102
helmiäisvalkoinen... 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (87mm) R3-22 10 kpl
100183
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (87mm) R3-25 10 kpl
100185
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (87mm) R3-26 10 kpl
100186
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (87mm) R3-44R 10 kpl
100188
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (87mm) R3-64 10 kpl
101761
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (87mm) R3-72 10 kpl
100190
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (87mm) R3-77 10 kpl
100191
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (87mm) R3-107 10 kpl
100193
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (87mm) R3-109 10 kpl
100331
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (80mm) C3-09T 10 kpl
100333
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (80mm) C3-11B 10 kpl
100194
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (80mm) C3-25 10 kpl
100334
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (80mm) C3-50RT 10 kpl
100335
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (80mm) C3-68 10 kpl
100196
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (80mm) C3-72 10 kpl
100197
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (80mm) C3-75 10 kpl
100198
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (80mm) C3-88T 10 kpl
100199
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (80mm) C3-100 10 kpl
100200
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (80mm) C3-105 10 kpl
100201
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (80mm) C3-107 10 kpl
100202
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 3" Kalajigi (80mm) C3-109 10 kpl
100203
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2,5" Kalajigi (75mm) R2,5-01B 10 kpl
100337
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 2,5" Kalajigi (75mm) R2,5-02 10 kpl
102457
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 2,5" Kalajigi (75mm) R2,5-04 10 kpl
100205
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 2,5" Kalajigi (75mm) R2,5-14R 10 kpl
100211
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 2,5" Kalajigi (75mm) R2,5-26 10 kpl
100215
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 2,5" Kalajigi (75mm) R2,5-72 10 kpl
100222
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 2,5" Kalajigi (75mm) R2,5-75 10 kpl
100340
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 2,5" Kalajigi (75mm) R2,5-77 10 kpl
100341
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 2,5" Kalajigi (75mm) R2,5-105 10 kpl
100342
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 2" Kalajigi (58mm) R2-02 15 kpl
100225
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 2" Kalajigi (58mm) R2-011 15 kpl
102103
valkoinen... 
4,95 €
Akara 2" Kalajigi (58mm) R2-77 15 kpl
101646
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 2" Kalajigi (58mm) R2-107 15 kpl
100231
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 2" Kalajigi (55mm) W2-01R 15 kpl
100233
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 2" Kalajigi (55mm) W2-04TH 15 kpl
100236
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 2" Kalajigi (55mm) W2-25 15 kpl
100347
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 2" Kalajigi (55mm) W2-68 15 kpl
100240
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 2" Kalajigi (55mm) W2-105 15 kpl
100245
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 2" Kalajigi (55mm) W2-212 15 kpl
100247
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 4" Toukkajigi (75mm) T4-03T 15 kpl
100248
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 4" Toukkajigi (75mm) T4-04T 15 kpl
100349
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 4" Toukkajigi (75mm) T4-06T 15 kpl
100350
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 4" Toukkajigi (75mm) T4-15 15 kpl
100251
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 4" Toukkajigi (75mm) T4-16R 15 kpl
101760
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 4" Toukkajigi (75mm) T4-17 15 kpl
100252
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 4" Toukkajigi (75mm) T4-17R 15 kpl
100253
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 4" Toukkajigi (75mm) T4-21RT 15 kpl
100254
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 4" Toukkajigi (75mm) T4-22RT 15 kpl
100351
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 4" Toukkajigi (75mm) T4-33 15 kpl
100255
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 4" Toukkajigi (75mm) T4-67 15 kpl
100256
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 4" Toukkajigi (75mm) T4-72 15 kpl
100257
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 4" Toukkajigi (75mm) T4-84T 15 kpl
100353
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 4" Toukkajigi (75mm) T4-88T 15 kpl
100354
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 4" Toukkajigi (75mm) T4-99T 15 kpl
100258
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 4" Toukkajigi (75mm) T4-100 15 kpl
100259
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 4" Toukkajigi (75mm) T4-110 15 kpl
100260
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-02T 25 kpl
100261
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-03T 25 kpl
100262
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-04T 25 kpl
100263
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-06T 25 kpl
100264
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-11 25 kpl
100265
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-15 25 kpl
100267
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-016 25 kpl
100268
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-16R 25 kpl
100269
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-017 25 kpl
100270
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-17R 25 kpl
100271
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-20RT 25 kpl
100272
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-21RT 25 kpl
100273
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-22RT 25 kpl
100274
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-24RT 25 kpl
100275
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-33 25 kpl
100276
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-67 25 kpl
100277
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-84T 25 kpl
100279
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-85 25 kpl
100280
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-88T 25 kpl
100281
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-99T 25 kpl
100282
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-100 25 kpl
100283
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-101 25 kpl
100284
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 3" Toukkajigi (60mm) T3-110 25 kpl
100320
Lisätiedot 
4,95 €
Akara 2,5" Toukkajigi (56mm) T2,5-24RT 50 kpl
100298
väri: chartreuse red tail... 
6,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-02T 50 kpl
100307
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-02T 10 kpl
102494
Lisätiedot 
2,00 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-04T 50 kpl
100356
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-04T 10 kpl
102495
Lisätiedot 
2,00 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-06T 50 kpl
100357
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-016 50 kpl
100310
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-016 10 kpl
102499
Lisätiedot 
2,00 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-16R 50 kpl
100311
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-16R 10 kpl
102500
Lisätiedot 
2,00 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-017 50 kpl
100312
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-017 10 kpl
102501
Lisätiedot 
2,00 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-17R 50 kpl
100313
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-17R 10 kpl
102502
Lisätiedot 
2,00 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-20RT 50 kpl
100314
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-20RT 10 kpl
102503
Lisätiedot 
2,00 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-21RT 50 kpl
100315
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-21RT 10 kpl
102504
Lisätiedot 
2,00 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-22RT 50 kpl
100355
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-22RT 10 kpl
102505
Lisätiedot 
2,00 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-24RT 50 kpl
100316
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-24RT 10 kpl
102506
Lisätiedot 
2,00 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-72 50 kpl
100358
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-72 10 kpl
102507
Lisätiedot 
2,00 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-84T 50 kpl
100317
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-84T 10 kpl
102508
Lisätiedot 
2,00 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-85 50 kpl
100318
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-85 10 kpl
102509
Lisätiedot 
2,00 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-99T 50 kpl
100359
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-99T 10 kpl
102510
Lisätiedot 
2,00 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-100 50 kpl
100360
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-100 10 kpl
102511
Lisätiedot 
2,00 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-101 50 kpl
100361
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-101 10 kpl
102512
Lisätiedot 
2,00 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-110 50 kpl
100319
Lisätiedot 
5,95 €
Akara 2" Toukkajigi (40mm) T2-110 10 kpl
102513
Lisätiedot 
2,00 €
Akara 1" Toukkajigi (27mm) T1-03T
100465
Lisätiedot 
1,50 €
Akara 1" Toukkajigi (27mm) T1-11 Motor Oil
100466
Lisätiedot 
1,50 €
Akara 1" Toukkajigi (27mm) T1-85
100468
Lisätiedot 
1,50 €
Akara (85 mm) vertikaali L1-02 10 kpl
101732
Lisätiedot 
4,95 €
Akara (85 mm) vertikaali L1-02C 10 kpl
101733
Lisätiedot 
4,95 €
Akara (85 mm) vertikaali L1-02RH 10 kpl
101734
Lisätiedot 
4,95 €
Akara (85 mm) vertikaali L1-11B 10 kpl
101735
Lisätiedot 
4,95 €
Akara (85 mm) vertikaali L1-31 10 kpl
101737
Lisätiedot 
4,95 €
Akara (85 mm) vertikaali L1-50RT 10 kpl
101738
Lisätiedot 
4,95 €
Akara (85 mm) vertikaali L1-75 10 kpl
101739
Lisätiedot 
4,95 €
Akara (85 mm) vertikaali L1-88T 10 kpl
101740
Lisätiedot 
4,95 €
Akara (85 mm) vertikaali L1-107 10 kpl
101741
Lisätiedot 
4,95 €
Akara (85 mm) vertikaali L1-MIK100 10 kpl
101743
Lisätiedot 
4,95 €
Akara (87 mm) vertikaali L2-02 10 kpl
101744
Lisätiedot 
5,95 €
Akara (87 mm) vertikaali L2-25 10 kpl
101748
Lisätiedot 
5,95 €
Akara (87 mm) vertikaali L2-31 10 kpl
101749
kts. Erälehti 9-2011... 
5,95 €
Akara (87 mm) vertikaali L2-72 10 kpl
101751
Lisätiedot 
5,95 €
Akara (87 mm) vertikaali L2-88T 10 kpl
101754
Lisätiedot 
5,95 €
Akara (87 mm) vertikaali L2-105 10 kpl
101755
Lisätiedot 
5,95 €
Akara (87 mm) vertikaali L2-107 10 kpl
101756
Lisätiedot 
5,95 €
Akara (87 mm) vertikaali L2-212BB 10 kpl
101757
Lisätiedot 
5,95 €
Akara mustekala 90mm 3,5" 007 5 kpl/pss
102246
Lisätiedot 
2,50 €
Akara mustekala 90mm 3,5" 013 5 kpl/pss
102247
Lisätiedot 
2,50 €
Akara mustekala 90mm 3,5" 055 5 kpl/pss
102248
Lisätiedot 
2,50 €
Akara mustekala 90mm 3,5" 077 5 kpl/pss
102249
Lisätiedot 
2,50 €
Akara mustekala 90mm 3,5" 091 5 kpl/pss
102250
Lisätiedot 
2,50 €
Akara mustekala 90mm 3,5" 137 5 kpl/pss
102251
Lisätiedot 
2,50 €
Akara mustekala 75mm 3" 137 5 kpl/pss
102252
Lisätiedot 
2,50 €
Akara mustekala 65mm 2,5" 055 5 kpl/pss
102253
Lisätiedot 
2,50 €
Akara mustekala 65mm 2,5" 077 5 kpl/pss
102254
Lisätiedot 
2,50 €
Akara mustekala 65mm 2,5" 137 5 kpl/pss
102256
Lisätiedot 
2,50 €
Akara TH4-31 (80 mm) 10 kpl
102458
Lisätiedot 
4,95 €
Akara TH4-84T (80 mm) 10 kpl
102459
Lisätiedot 
4,95 €
Akara TH4-AS02(80 mm) 10 kpl
102460
Lisätiedot 
4,95 €
Akara TH4-AS06(80 mm) 10 kpl
102461
Lisätiedot 
4,95 €
Akara TH4-AS08(80 mm) 10 kpl
102462
Lisätiedot 
4,95 €
Akara ST4-102 (100 mm) 10 kpl
102463
Lisätiedot 
4,95 €
Akara ST4-AS01 (100 mm) 10 kpl
102464
Lisätiedot 
4,95 €
Akara ST4-AS03(100 mm) 10 kpl
102465
Lisätiedot 
4,95 €
Akara ST4-AS04(100 mm) 10 kpl
102466
Lisätiedot 
4,95 €
Akara ST4-AS06(100 mm) 10 kpl
102467
Lisätiedot 
4,95 €
Akara ST4-AS07(100 mm) 10 kpl
102468
Lisätiedot 
4,95 €
Akara W3-019 (10 cm) 10 kpl
102482
Lisätiedot 
4,95 €
Akara W3-109 (10 cm) 10 kpl
102483
Lisätiedot 
4,95 €
Akara W3-119(10 cm) 10 kpl
102484
Lisätiedot 
4,95 €
Akara W3-X005(10 cm) 10 kpl
102485
Lisätiedot 
4,95 €
Akara W3-X018(10 cm) 10 kpl
102486
Lisätiedot 
4,95 €
Akara W3-X040(10 cm) 10 kpl
102487
Lisätiedot 
4,95 €
Akara LC3-31 (70 mm) 10 kpl
102469
Lisätiedot 
4,95 €
Akara LC3-102 (70 mm) 10 kpl
102470
Lisätiedot 
4,95 €
Akara LC3-AS04 (70 mm) 10 kpl
102473
Lisätiedot 
4,95 €
Akara LC3-AS05 (70 mm) 10 kpl
102474
Lisätiedot 
4,95 €
Akara LC3-AS06 (70 mm) 10 kpl
102475
Lisätiedot 
4,95 €
Akara LC3-AS07 (70 mm) 10 kpl
102476
Lisätiedot 
4,95 €
Akara LC3-AS08 (70 mm) 10 kpl
102477
Lisätiedot 
4,95 €
Akara P3-SP01 (75mm) 10 kpl
102478
Lisätiedot 
4,95 €
Akara P3-SP02 (75mm) 10 kpl
102479
Lisätiedot 
4,95 €
Akara P3-SP03 (75mm) 10 kpl
102480
Lisätiedot 
4,95 €
Akara P3-SP04 (75mm) 10 kpl
102481
Lisätiedot 
4,95 €
tech
Mekaro Ky
Myllärintie 10
FI-06400, Porvoo
FINLAND
puh. 0400 847175
kauppa@mekaro.fi
Y-tunnus: 1807382-2
Paytrail
Paytrail